Privacy Policy

Crypto Gids.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie die wij onze bezoekers dan wel klanten bieden hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsmede de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je deze privacy policy. Je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking-systemen. Indien je dit gebruik wenst te weigeren, klik dan op een van onderstaande hyperlinks voor een uitleg. Hou er wel rekening mee dat onze website mogelijk minder goed werkt zonder cookies.

Uitleg verschillende browsers

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”): www.crypto-gids.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Crypto-gids.nl onderdeel van KJK Consultancy onder KVK nummer: 72901284.

Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of je apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van je gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op je te verhalen.

Het verzamelen van gegevens

Jouw gegevens worden verzameld door Crypto.Gids.nl en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de orde
voor het verwerken van je reacties.

Je rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van de hem of haar betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met je contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Commerciële aanbiedingen

Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur je een e-mail naar het volgende adres: [email protected].
Je gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciele doeleinden. Indien je dit niet wenst, stuur je een e-mail naar het volgende adres: [email protected].
Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je je te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Bewaartermijn gegevens


De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur van 5 jaar opvolgend na je laatste activiteiten op onze website.

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht

Op deze privacy policy is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze
voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Bewaarbeleid

Voor Crypto.Gids.nl is het van zeer groot belang dat onze bezoekers met voldoende veiligheid van privacy onze website kunnen bezoeken. Mede daarom hebben wij een bewaarbeleid samengesteld om je onze verantwoordelijkheid mede te delen. Crypto.Gids.nl behandelt en verwerkt je geplaatste reacties op onze website en de daarbij behorende persoonsgegevens discreet en op een veilige manier. Dit beleidsplan is voor onbepaalde tijd van kracht en wordt indien nodig geupdate om te kunnen voldoen aan de laatste verplichtingen die jou en je privacy beschermen. Bij Crypto.Gids.nl hebben enkel de medewerkers die toegang tot bepaalde gegevens nodig hebben voor de uitvoering van een functie toegang tot deze gegevens

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Jouw toestemming
is geldig voor een periode van 13 maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:Noodzakelijke cookies: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken en te houden door basisfuncties zoals webbrowsing en toegang tot beveiligde locaties op de website te garanderen. Zonder deze cookies werkt de website niet, en kun je dan ook geen gebruik maken van onze website.

Cookies ten behoeve van statistieken: Statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website door op anonieme wijze gegevens van de bezoekers te verzamelen.

Marketing cookies: Marketing cookies worden gebruikt om activiteiten van onze bezoekers op de diverse website te volgen. Het is de bedoeling om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor externe adverteerders.
Niet-geclassificeerde cookies: Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we momenteel nog aan het inrichten zijn, dit doen wij samen met de aanbieders van de betreffende cookies.

Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Advertenties

Deze website is gelieerd aan Freestar voor het plaatsen van display advertenties. Freestar zal bepaalde gegevens verzamelen en gebruiken voor advertentiedoeleinden. Voor meer informatie over het datagebruik van Freestar, klik hier: https://freestar.com/privacy-policy/.

Overige bepalingen

Crypto.Gids.nl biedt je ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een of meerdere van onze Telegramkanalen. Crypto.Gids.nl raadt je af om persoonlijke gegevens in je Telegramprofiel te plaatsen. Indien je er toch voor kiest deze informatie in je Telegramprofiel openbaar te maken dan kan Crypto.Gids.nl niet verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies of misbruik van deze persoonsgegevens. Onthoud je verder ook van het plaatsen van persoonsgegevens in de Telegramkanalen, gezien dit niet het beoogde doel van deze Telegramkanalen is en dus ook niet is toegestaan in eenieder van de Telegramkanalen, wees je ervan bewust dat op elk gegeven moment het Crypto.Gids.nl vrij staat je toegang tot een of meerdere van deze Telegramkanalen te ontzeggen indien je je niet houdt aan een van de vastgelegde voorwaarden ofwel uit onze algemene voorwaarden alsook onze privacy beleid.

Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kan je je richten tot: [email protected]

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

🚀Wil jij een passief inkomen genereren? Hiervoor zijn hele interessante projecten 📈

Klik hier voor meer info.

Add New Playlist

Nieuws
Join Telegram
Crypto kopen
Prestige projecten